Home Dokumenty Používanie webu

Chcete si dobre vybrať?

Náš špecialista je tu pre Vás ...

A stačí :

   Zavolať alebo napísať

   Zdôveriť sa

   Vybrať si z ponuky

 

dokumenty1.jpg

Potrebujem

V rodine alebo vo firme nastala dôležitá situácia
a potrebujem:

* * *  PONÚKAME  NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2017  * * *  HĽADÁME  NOVÝCH  KOLEGOV  * * *  PONÚKAME  NAJLEPŠIE  OHODNOTENIE  * * *  ZAUJÍMAVÚ,  ŽIVÚ  A  DÔLEŽITÚ  PRÁCU  * * *                                            * * *   NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2014  * * *
Podmienky používania webu a copyright PDF Vytlačiť E-mail
© 2009 ARMAFIN, s. r. o.

Autorské práva

Vlastníkom a prevádzkovateľom internetových stránok www.armafin.sk je spoločnosť ARMAFIN, s.r.o., Súľovská 38, 821 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 37516/B ako spoločnosť s ručením obmedzeným (ďalej „prevádzkovateľ“). V súlade so zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom zákone a právach súvisiacich s autorským zákonom v znení neskorších predpisov, je oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam.

Prevádzkovateľovi patria všetky autorské práva k akémukoľvek obsahu, ktorý umiestňuje na stránkach www.armafin.sk, vrátane textu, dizajnu stránok, grafiky a všetkých zobrazení na týchto stránkach. Prevádzkovateľ rozhoduje o prístupnosti či neprístupnosti obsahu podľa vlastného uváženia.

Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov, akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku, bez písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané.

Zverejnenie akýchkoľvek údajov či informácií na stránkach www.armafin.sk, s výnimkou tohto dokumentu, nemá povahu žiadneho právneho úkonu, pokiaľ nebude uvedené inak. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody a riziká plynúce užívateľovi z používania týchto stránok.

Ochrana dát, zhromažďovanie informácií a ich využitie

Prístup na stránky www.armafin.sk môže prevádzkovateľ podmieniť poskytnutím niektorých osobných údajov užívateľa v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a v znení neskorších predpisov. Ak sa tak stane, prevádzkovateľ s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

Poskytnutím týchto údajov užívateľ podľa § 7 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov udeľuje prevádzkovateľovi záväzný a výslovný súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov a ďalším poskytovaním týchto osobných údajov spôsobom a na účely súvisiace s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa a to na dobu nevyhnutne potrebnú zo strany prevádzkovateľa, najneskôr však do odvolania tohto súhlasu užívateľom. Súhlas je možné odvolať písomnou žiadosťou užívateľa.

Prevádzkovateľ spolupracuje so subjektmi, ktoré mu poskytujú rôzne služby. Tieto subjekty, pokiaľ sú na to oprávnené, môžu nakladať s osobnými údajmi užívateľa, pričom s týmito informáciami pracujú len pri plnení svojich povinností a nesmú ich použiť na iný účel, s čím užívateľ výslovne nesúhlasí. Prevádzkovateľ nepredáva, neprevádza a neposkytuje osobné údaje tretím stranám.

Užívatelia

Užívateľom je akýkoľvek návštevník stránok www.armafin.sk. Užívateľ nesmie zasahovať do bezpečnosti stránok www.armafin.sk, používať ich na prenášanie nežiadúcich súborov a snažiť sa preniknúť do verejne neprístupných častí a súborov týchto stránok. Užívateľ musí zachovávať autorské práva k týmto stránkam.

Odkazy na iné stránky

Na stránkach www.armafin.sk sú uvedené aj odkazy na internetové stránky, nad prevádzkou a obsahom ktorých nemá prevádzkovateľ kontrolu. Pokiaľ takéto stránky užívateľ navštívi, mal by sa oboznámiť s ich zabezpečením ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zdpovednosť za postupy iných subjektov.

 

Poistenie

Istota, ktorá pomáha v očakávaných i nepredvídateľných situáciách. Zmierňuje 
straty a škody v živote i podnikaní. Myslí na: 

  • život
  • úraz 
  • majetok

Viac..

Sporenie

Peniaze, ktoré sa raz určite zídu. Na budúcnosť vás i vašich blízkych. Stačí zvoliť správnu cestu a začať sporiť, pretože:

  • doba sporenia je konečná 
  • výška úspor nie limitovaná
  • frekvencia vkladov je voliteľná

Viac..

Pôžičky

Cudzie peniaze, ktoré pomôžu preklenúť nedostatok vlastných peňazí. Zaopatria, keď to najviac treba. Pôžičky:

  • musia byť výhodné
  • nesmú splácať inú pôžičku
  • nesmú ohroziť osobný rozpočet

Viac..