Ako čítať všeobecné poistné podmienky Vytlačiť
Všeobecné poistné podmienky sú poistné podmienky pre určitú skupinu produktov. Už ich neschvaľuje NBS a jej odbor dohľadu nad poistným trhu, berie ich na vedomie.

 

Z poistných podmienok sa dá vyčítať celý princíp fungovania zmluvného vzťahu. Mal by obsahovať všetky ustanovenia, ktoré dopĺňajú poistnú zmluvu, najmä ak sú na ťarchu klienta.

Všeobecné poistné podmienky obsahujú najmä:

 • Výklad pojmov
 • Čo je poistná udalosť,
 • Čo je z poistenia vylúčené
 • Čo môže byť predmetom poistenia
 • Poistné riziká – definície, popis a výluky
 • Stanovenie poistnej sumy
 • Spôsoby platenia poistného
 • Spôsoby vzniku a zániku poistenia
 • Plnenie pri poistnej udalosti

Súčasťou všeobecných poistných podmienok zvyknú byť:

 • Zmluvné dojednania – rozširujú, dopĺňajú alebo bližšie špecifikujú poistné podmienky konkrétneho produktu;
 • Osobitné poistné podmienky – používajú sa zvyčajne, ak sa klient dohodne s poisťovňou na odchýlkach od štandartných podmienok;
 • Doložky – stanovujú výluky alebo obmedzenia plnenia, prípadne rušia niektoré výluky v poistných podmienkach, prikladajú sa k niektorým pripoisteniam;
 • Prílohy – rôzne dokumenty, bližšie popisujúce riziko, napr. lekárske správy v životnom poistení alebo znalecký posudok, výkresy, zoznamy poistených vecí či fotodokumentácia;
 • Doklad o zaplatení prvého alebo jednorazového poistného.

Ako čítať všeobcné poistné podmienky?

 • Doprajte si čas v pokoji prečítať si "drobné" písmenká
 • Sústreďte sa na to, čo:
  - bude poistené
  - na čo sa nevzťahuje poistenie
  - kedy vzniká poistenie
  - v akých prípadoch môže zaniknúť poistenie
 • Ak niečomu nerozumiete, neostýchajte sa spýtať