Home Odporúčame Slovník Slovník pojmov

Chcete si dobre vybrať?

Náš špecialista je tu pre Vás ...

A stačí :

   Zavolať alebo napísať

   Zdôveriť sa

   Vybrať si z ponuky

 

odporucame1.jpg

Potrebujem

V rodine alebo vo firme nastala dôležitá situácia
a potrebujem:

* * *  PONÚKAME  NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2017  * * *  HĽADÁME  NOVÝCH  KOLEGOV  * * *  PONÚKAME  NAJLEPŠIE  OHODNOTENIE  * * *  ZAUJÍMAVÚ,  ŽIVÚ  A  DÔLEŽITÚ  PRÁCU  * * *                                            * * *   NOVÉ  POISTENIE  MOTOROVÝCH  VOZIDIEL  NA  ROK  2014  * * *
Slovník pojmov PDF Vytlačiť E-mail
Poistný slovník

Bežné poistné je poistné platené priebežne v určitých intervaloch. Možno dohodnúť ročné, polročné, štvrťročné alebo mesačné poistné obdobie. Prvé poistné a poistné pri krátkodobých poisteniach sa zvyčajne platí ihneď pri uzavretí poistnej zmluvy. Bežné poistné možno platiť v hotovosti, poštou alebo bezhotovostným prevodom.

Dlžné poistné je poistné nezaplatené v stanovenom alebo dohodnutom termíne (nedoplatok). V zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka platí, že ak ďalšie (následné) poistné nebolo zaplatené do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy poisťovateľa na jeho zaplatenie alebo prvé poistné (aj jednorazové) do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, poistenie zaniká pre neplatenie. Poisťovateľ má nárok na pomernú časť poistného za uvedený čas, za ktorý poskytoval poistnú ochranu - na dlžné poistné.

Doba platnosti poistnej zmluvy je doba, na ktorú bola uzavretá poistná zmluva. Hovorí sa jej takisto poistná doba.

Dožitie znamená dožitie sa určitého stanoveného veku konca poistenia alebo konca doby dohodnutej v poistnej zmluve. Opakované dožitie predstavuje opakované dožitie sa termínu, v ktorom sa má vyplatiť poistné plnenie, napríklad pri dôchodkovom poistení.

Hlavné poistenie (základné poistenie) je poistenie najdôležitejších rizík poisteného. V poistnej zmluve životnho poistenia sú to riziká týkajúce sa jeho života. K tomuto základnému poisteniu je možné po zvážení možných rizík dohodnúť ďalšie pripoistenia. Takisto je možné uzatvoriť združené poistenie.

Jednorazové poistné je poistné zaplatené naraz a platí počas celej doby poistenia.

Kapitálové životné poistenie je životné poistenie so sporivou sumou, ktoré je orientované na vyššie výnosy z poistenia, získavané investovaním peňažných zdrojov poisťovne, t. j. poistných rezerv v prospech poistených.

Koniec poistenia je určenie dátumu a času, kedy poistenie zaniká. Je dôležitý tak pre poistenca kvôli vzniku a zániku práv na poistné plnenie, ale aj pre poisťovňu ohľadom nárokov na úhradu poistného. Koniec poistenia sa zvyčajne dohodne už pri uzatváraní zmluvy, alebo závisí od zániku poistnej zmluvy.

Koniec poistnej doby predstavuje dátum ukončenia platnosti poistnej zmluvy. Musí byť uvedený pri poisteniach dohodnutých na určitú poistnú dobu. Lehota výplaty plnenia je do 15 dní, len čo poisťovateľ (poisťovňa) ukončil potrebné úkony k zisteniu rozsahu plnenia. Ak ich nemôže ukončiť do jedného mesiaca odo dňa, kedy sa o nich dozvedel, poistený má nárok na primeraný preddavok.

Lekárska správa (LS) je správa, ktorú môže vypracovať iba praktický alebo odborný lekár na základe posúdenia zdravotného stavu formou lekárskej prehliadky. Jej rozsah závisí od výšky poistenej sumy v prípade poistení rizík, pri iných poisteniach sa nevyžaduje. Platí, že prehliadku nesmie vykonať osoba, ktorá je s poistenou osobou príbuzná.

Lekárske vyšetrenie (LV) je odborné posúdenie zdravotného stavu formou lekárskej správy. Vyžaduje sa najmä pri dojednaní vyšších poistných súm v životnom poistení. Vyšetrenie vyžiada poisťovňa aj vtedy, ak poistený uvedie, že v poslednom období bol dlhšie chorý alebo utrpel úraz. Rozsah lekárskeho vyšetrenia závisí od dôvodu vyšetrenia.

Mimoriadne riziká predstavujú situácie a okolnosti, ktoré môžu nastať na nebezpečných miestach alebo pri výkone nebezpečnej činnosti. Pri ich poisťovaní treba zvyčajne vyplniť špeciálny dotazník a rátať s prirážkou na poistnom. Alebo ich poisťovňa odmietne poistiť.
K najdôležitejším mimoriadnym rizikám patria:

 • vojna, účasť v boji, povstaní, vzbure alebo na nepokojoch
 • letecké riziko – bežné riziko pri lietaní v povolených lietadlách je zahrnuté v bežnom poistnom. Poistenie osôb vystavených zvýšenému riziku pri lietaní spravidla vyžaduje špeciálnu žiadosť a prirážku na poistnom.
 • profesionálne súťaženie a účasť na pretekoch – podstupujú osoby v motorových vozidlách, na súši, vo vode alebo vo vzduchu, alebo pri vykonávaní nebezpečného športu, napr. motorizmus, extrémne lezenie, parašutizmus.
 • cestovanie – považuje sa za mimoriadne rizikové, ak sa realizuje v politicky nestálych územiach, v klimaticky náročných zónach alebo poistená osoba sa zúčastní expedície.

Následné poistné je poistné predpísané na poistné obdobia, nasledujúce po prvom poistnom období.

Obmedzenie plnenia znamená čiastočné vyplatenie poistnej sumy alebo jej odmietnutie. V prípade úmrtia sa tak môže stať, ak bola porušená oznamovacia povinnosť, došlo ku samovražde či iným mimoriadnym rizikám. Určité okolnosti a situácie totiž môžu poistné krytie nárokov na plnenenie úplne vylúčiť alebo budú zahrnuté len za určitých podmienok.

Odklad platenia poistného je postup, ktorým poistený žiada poisťovňu o odloženie úhrdy bežného poistného. Urobiť tak možno iba písomne a na dobu určitú. Ak ale poistený nedodrží novodohodnuté podmienky, poistenie zanikne.

Odstúpenie od poistnej zmluvy je krok, ku ktorému môže pristúpiť poisťovateľ, ak záujemca o poistenie neodpovedal na otázky pravdivo. Rovnako od zmluvy môže odstúpiť aj klient, ale len za vopred dohodnutých podmienok.

Oprávnená osoba je fyzická alebo právncká osoba, ktorej poistnou udalosťou vznikne právo na plnenie. Oprávnené osoby sú uvedené v poistnej zmluve, a poistník ich môže v priebehu poistenia kedykoľvek písomne zmeniť. Musí tak urobiť písomne a žiadosť úradne overiť. Oprávnená osoba má potom právo na poistné plnenie od poisťovateľa, pričom nejde o dedičstvo.

Overenie totožnosti sa vyžaduje pri uzatváraní poistnej zmluvy. Preukazuje sa úradným preukazom s vyobrazením osoby, napríklad občiansky preukaz alebo cestovný pas. Overené údaje potvrdí pracovník poisťovne svojim podpisom.

Bezhotovostné platenie predstavuje spôsob úhrady poistného formou trvalého príkazu alebo jednorazového príkazu.

Poistné plnenie je peňažné plnenie poisťovne pri vzniku poistnej udalosti. Tá musí spĺňať podmienky dohodnuté v poistnej zmluve.

Poistník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluv. Musí platiť poistné, jeho práva sú uvedené v poistnej zmluve. V zmluve si môže poistiť vlastné riziko ale aj cudzie riziko, napríklad dieťaťa, zamestnancov a pod.

Prvé poistné je poistné, ktoré je určené na prvé poistné obdobie po uzatvorení poistnej zmluvy. Zvyčajne je splatné priamo priamo pri dojednaní poistnej zmluvy.

Poistený je ním fyzická osoba, na ktorú sa vzťahuje poistenie.

Poistenie osôb predstvuje skupinu poistných produktov zameraných na riziká ohrozujúce zdravie a život občana. Skupina poistných produktov, orientovaných na riziká ohrozujúce zdravie a život občana. Má za úlohu poskytnúť poistnú ochranu poistených pri udalostiach, ktoré sa bezprostredne týkajú poisteného a súvisia s jeho životom, zdravím, smrťou alebo s dožitím určitého veku (smrť, dožitie, úraz alebo choroba). Poisťovateľ poskytuje poistné plnenie oprávneným za poškodenie zdravia, úmrtie, alebo dožitie sa stanoveného veku, podľa podmienok dohodnutých v poistnej zmluve. Poistenie osôb môže byť životné, úrazové a pod.

Poistenie pre prípad dožitia alebo tzv. kapitálové poistenie. Ide o životné poistenie orientované na výplatu dohodnutej poistnej sumy, ak sa poistený dožije konca poistnej doby alebo dohodnutého veku.

Poistenie pre prípad smrti alebo tzv. rizikové poistenie. Ide o poistenie pre prípad smrti poisteného z rôznych dôvodov. Učité obmedzenia sú vymedzené všeobecnými poistnými podmienkami alebo zmluvnými dojednaniami. Často je kombinované s poistením na dožitie, prípadne aj s úrazovým poistením.

Poistka je písomné potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy.

Poistná doba je doba, na ktorú sa dojednáva poistenie.

Poistná ochrana predstavuje riziko alebo súbor rizík, poistených poistnou zmluvou. Rozsah poistnej ochrany stanovujú poistné podmienky a zmluvné dojednania.

Poistná suma je suma dohodnutá v poistnej sume. Ak nastane poistná udalosť, tak poisťovňa poskytne poistné plnenie do tejto výšky tejto sumy. Poistná sma môže byť na jednu i viac udalostí v stanovenom období, alebo ako maximálna suma plnenia počas celého trvania poistenia.

Poistná suma pre prípad dožitia je suma dohodnutá v poistnej zmluve a bude vyplatená poistenej osobe, ak sa dožije konca poistnej doby, alebo dátumu, či veku dohodnutého v poistnej zmluve.

Poistná suma pre prípad úmrtia je suma dohodnutá v poistnej zmluve a bude vyplaten oprávnenej osobe, ak poistený zomrie počas poistnej doby.

Poistná udalosť je udalosť, ktorá zaväzuje poisťovateľa k vyplateniu poistného plnenia podľa podmienok poistnej zmluvy. Poistený, prípadne iný nárokovateľ (napr. dedič) musí dokázať, že nastala poistná udalosť.
Poistnú udalosť treba bezodkladne nahlásiť poisťovni a predložiť jej všetky podklady a doklady potrebné na vyplatenie. Poisťovňa môže požadovať ďalšie doklady, prípadne môže viesť vlastné vyšetrovanie.
Poistná udalosť môže byť objektívna (napr. živelné udalosti, úmrtie) alebo subjektívna (napr. dopravná nehoda).

Poistná zmluva je obojstranný právny úkon na vznik ktorého je potrebný zhodný súhlas a prejav vôle oboch zmluvných strán. Poisťovňa sa zaväzuje poskytnúť v dohodnutom rozsahu plnenie. Ak nastane náhodná udalosť v zmluve bližšie označená a fyzická alebo právnická osoba, ktorá s poisťovateľom poistnú zmluvu uzavrela, je povinná platiť poistné. Súčasťou poistnej zmluvy sú všeobecné poistné podmienky poisťovateľa, na ktoré sa poistná zmluva odvoláva.

Poistné je cena za poskytovanú poisťovaciu službu, ktorú musí zaplatiť poistený ako protihodnotu za finančné krytie rizika. Ide o cenu poistenia, teda sumu dohodnutú v poistnej zmluve alebo stanovenú podľa právnych predpisov, ktorú je potrebné zaplatiť na určené alebo dohodnuté poistné obdobie, aby bolo poistenie v platnosti.

Kapitálové poistné slúži na zabezpečenie budúcich poistných plnení v prípade dožitia a zúročuje sa minimálne garantovanou poistnou úrokovou sadzbou. kladovým poistným sa vytvárajú rezervy - buduje sa kapitál.

Rizikové poistné je časť poistného určeného na poistné plnenia. Stanovuje sa na základe poistno-matematických metód a vychádza zo štatistických údajov o škodovosti. Toto rizikové poistné sa počas poistného obdobia spotrebuje.

Poistné podmienky a zmluvné dojednania je súbor podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, podľa ktorých sa realizuje poistenie a poskytne poistné plnenie. Vymedzujú: poistené riziko, predmet poistenia, vecný rozsah toho, čo je poisťovateľ povinný plniť, miestnu platnosť poistenia, povinnosti poistníka a poisteného, poistnú hodnotu alebo poistnú sumu, spôsob stanovenia poistného plnenia, začiatok a dobu trvania poistenia, výšku a spôsob platenia poistného, podrobný výklad poistných pojmov.

Všeobecné poistné podmienky určujú spôsob uzavretia poistnej zmluvy, začiatok, dobu a ukončenie poistenia, výluky z poistenia, predmet poistenia, spôsob a termíny platenia poistného, podmienky poskytnutia poistného plnenia a pod. V každej poistnej zmluve je možné dohodnúť špecifické podmienky na konkrétne poistenie.

Poistné plnenie je peňažné plnenie, ktoré sa realizuje pri výplate poistnej udalosti.

Poisťovateľ je právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie činnosti v poisťovníctve.

Poisťovňa , tzv. poisťovateľ je to právnická osoba, ktorá má oprávnenie vykonávať poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť.

Pripoistenie je rozšírenie základného poistenia o krytie ďalších rizík.

Rozsah poistnej ochrany je súbor všetkých rizík a poistných podmienok dohodnutých v poistnej zmluve, vymedzujúci okolnosti, za ktorých poisťovateľ poskytne poistné plnenie.

Sadzba poistného je relatívne vyjadrenie hodnoty poisteného rizika. Tabuľky sadzieb uvádzajú buď ročné poistné prislúchajúce základnej poistnej sume, alebo poistnú sumu prislúchajúcu základnému poistnému.

Skončenie poistnej doby - poistná doba sa končí o 24. hodine dňa dohodnutého v poistnej zmluve ako koniec poistenia.

Skupinové poistenie je poistenie skupín osôb. Poistné zmluvy s jednotlivými poistenými sa neuzatvárajú. Súčasťou hlavnej zmluvy sú poistné podmienky a zmluvné dojednania. Napríklad ide o poistenie účastníkov zájazdu, žiakov a podobne.

Splatnosť poistného je termín, ku ktorému treba zaplatiť dohodnuté alebo predpísané poistné. Je to začiatok poistného obdobia.

Sprostredkovateľ poistenia , tzv. finančný poradca je profesionálny zástupca poisťovateľa, ktorého úlohou je dojednávať poistenia v prospech jedného alebo viacerých poisťovateľov. Sprostredkovateľ poistenia môže byť právny subjekt (podnikateľ, organizácia) alebo súkromná osoba. Závislý sprostredkovateľ vykonáva sprostredkovateľskú činnosť obyčajne len pre jednu poisťovňu a v podstate ponúka len poistné produkty, ktoré mu poisťovateľ dá k dispozícii. Okrem poisťovania poskytuje poistníkovi aj ďalšie služby, ako je oceňovanie rizík, poradenskú činnosť, sám tvorí poistenia, zastupuje poistených voči poisťovateľovi a pod. Sprostredkovateľ vykonáva svoju činnosť za odmenu (províziu), ktorá je zakalkulovaná v poistnom. Sprostredkovateľ môže byť zmocnencom (mandatárom) jednej alebo druhej strany (poistníka alebo poisťovateľa).

Úprava poistného je zmena výšky dohodnutého poistného v závislosti od zmeny ocenenia rizika a oprávnenej požiadavky poistníka. Poistné sa môže upraviť počas poistnej doby smerom nadol alebo nahor aj v súvislosti s dohodnutým systémom zliav a prirážok k poistnému.

Úprava poistných súm je zmena dohodnutých poistných súm v súvislosti s prehodnotením rizika, najmä jeho ocenenia.

Vinkulácia je blokovanie poistného v prospech vopred vybranej inštitúcie alebo osoby. V životnom poistenie sa poskytuje pre poistenia dojednané pre prípad smrti z akýchkoľvek dôvodov. Vtedy sa poistné plnenie vyplatí osobe, v prospech ktorej bolo poistenie vinkulované.

Vstupný vek je vek, v ktorom sa vstupuje do životného poistenia a od toho závisí aj výška poistného. Určeuje sa ako rozdiel medzi kalendárnym rokom začiatku poistenia rokom narodenia poisteného. Výluka z poistenia je určitá udalosť alebo aj vec, na ktorú sa dohodnuté poistenie nevzťahuje. Ide o prípady, kedy poisťovňa nie je povinná vyplatiť plnenie.

Výpoveď poistenia je jeden zo spôsobov ako je možné ukončiť poistenie.

Výpoveď zo strany poistníka môže byť iba v písomenj podobe a nadobúda účinnosť ku koncu poistného obdobia. Ak je vytvorená odkupná hodnota, bude poistníkovi vyplatená.

Začiatok poistenia je dátum, od ktorého sa začína poskytovať poistná ochrana. Spätne uzatvoriť poistnú zmluvu nie je možné.

Zákon o poisťovníctve je základná právna norma práva a povinnosti subjektov pôsobiacich v oblasti poisťovníctva. Určuje postavenie a úlohy dozoru nad poisťovníctvom a spôsob udeľovania licencií na výkon poisťovacej činnosti.

Zánik poistenia znamená ukončenie platnosti poistnej zmluvy uplynutím poistnej doby, zrušením poistenia výpoveďou, poistným plnením a spôsobmi, uvedeným i v zákone.

Zmluvné dojednania predstavujú konkrétne poistné podmienky na daný druh poistenia. Konkretizujú všeobecné poistné podmienky, najmä rôzne výluky, spôsob stanovenia poistného plnenia a pod.

Zníženie poistného plnenia je opatrenie, ku ktorému pristúpi poisťovňa, ak neboli splnené základné podmienky dohodnuté v poistnej zmluve alebo záknom. V takých prípadoch poisťovňa vypláca čiastočné poistné plnenie alebo neposkytne plnenie vôbec.

Zvýšenie poistného znamená zvýšenie poistnej sumy alebo poistného. Vykoná sa dodatkom k poistnej zmluve k výročiu zmluvy.

Životné poistenie je poistné odvetvie so zameraním na riziko úmrtia alebo dožitia. K vyplateni dohodnutej poistnej sumy dôjde pri dožití konca poistenia alebo pri úmrtí v poistnej dobe.

 

Poistenie

Istota, ktorá pomáha v očakávaných i nepredvídateľných situáciách. Zmierňuje 
straty a škody v živote i podnikaní. Myslí na: 

 • život
 • úraz 
 • majetok

Viac..

Sporenie

Peniaze, ktoré sa raz určite zídu. Na budúcnosť vás i vašich blízkych. Stačí zvoliť správnu cestu a začať sporiť, pretože:

 • doba sporenia je konečná 
 • výška úspor nie limitovaná
 • frekvencia vkladov je voliteľná

Viac..

Pôžičky

Cudzie peniaze, ktoré pomôžu preklenúť nedostatok vlastných peňazí. Zaopatria, keď to najviac treba. Pôžičky:

 • musia byť výhodné
 • nesmú splácať inú pôžičku
 • nesmú ohroziť osobný rozpočet

Viac..